Politika BDPR-a

U ovom dokumentu opisano je kako Syndre d.o.o. koristi vaše osobne podatke i/ili podatke o imovini u okviru ili vezano uz postupak naplate dugovanja ili u okviru bilo koje druge djelatnosti koja je predmetom vaše suradnje s tvrtkom APS. Ova obavijest je u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (GDPR), koja propisuje vaše pravo biti informirani o podacima kojima raspolažu različiti izvršitelji obrade podataka i koje obrađuju te vašim pravima u odnosu na obradu vaših podataka.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA

 1. Obrađuju se sljedeći osobni podaci:
 2. Podaci o identitetu (ime, prezime);
 3. Kontaktni podaci (adresa e-pošte, poštanska adresa, broj telefona),
 4. Podaci o vašem korištenju naših proizvoda i usluga, uključujući podatke u vašim narudžbama proizvoda i usluga;
 5. Podaci iz naše osobne, telefonske i elektroničke komunikacije s vama;
 6. Podaci vašeg internetskog pretraživača koji koristite ili mobilnih aplikacija;
 7. Podaci o financijskom stanju i kredibilitetu,
 8. Podaci o procjeni nekretnina,
 9. i svi ostali podaci koje Voditelj obrade obrađuje u postupku izvršenja ugovora, ispunjenju pravnih obveza i za svrhe ostvarenja legitimnih interesa Voditelja obrade.

IZVORI OSOBNIH PODATAKA

Osobni podaci su podaci dostavljeni od vas osobno.

SVRHA OBRADE

Voditelj obrade obrađuje Osobne podatke u svrhu pružanja proizvoda i usluga u području nekretnina te proizvoda i usluga njegovih povezanih osoba ili partnera/izvođača.

NA KOJI SE NAČIN OBRAĐUJU OSOBNI PODACI?

Obrada vaših Osobnih podataka može biti ručna ili automatizirana. Pritom nijedan prikupljeni Osobni podatak nije korišten za automatizirano pojedinačno odlučivanje. Vaše Osobne podatke obrađuju uglavnom ovlašteni zaposlenici Voditelja obrade, ali i treće osobe s kojima Voditelj obrade sklopi ugovor o obradi podataka u kojem su sadržana sva nužna jamstva koja se odnose na obradu Osobnih podataka.

KOJE SU PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA?

Pravne osnove za obradu Osobnih podataka definirane su člankom 6., stavkom 1. Uredbe, u skladu s kojim je obrada zakonita ako je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.

PRENOSIMO LI OSOBNE PODATKE U TREĆE DRŽAVE ILI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA?

Ne prenosimo Osobne podatke u države koje nisu članice Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, kao ni niti jednoj međunarodnoj organizaciji.

PRAVA POVEZANA S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade jamči obradu vaših Osobnih podataka na siguran i točan način. Imate pravo na korištenje svih prava iz ovog članka u odnosu na Voditelja obrade.

Na koji način možete koristiti vaša prava?

Svako pojedinačno pravo možete koristiti slanjem e-pošte na dposavec@aps-holding.com ili pozivom na +38516504600 ili dostavom pisanog zahtjeva poštom na adresu Voditelja obrade.

Izjava ili informacije o poduzetim mjerama dostavit će vam Voditelj obrade u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. Voditelj obrade ima pravo produljenja navedenog roka za dva dodatna mjeseca u slučaju složenosti zahtjeva ili dostave većeg broja zahtjeva. Voditelj obrade će vas obavijestiti o takvom produljenju roka.

Ispitanikovo pravo na informacije odnosi se najmanje na informacije o:

 1. identitetu i kontaktnim podacima Voditelja obrade i predstavnika Voditelja obrade;

 2. kontaktnim podacima Službenika za zaštitu podataka;

 3. svrhe obrade radi kojih se upotrebljavaju Osobni podaci kao i pravnu osnovu za obradu;

 4. legitimne interese Voditelja obrade ili treće strane, ako je primjenjivo;

 5. primatelje ili kategorije primatelja Osobnih podataka;

 6. ako je primjenjivo, činjenicu da Voditelj obrade namjerava Osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te postojanje ili nepostojanje odluke Komisije o primjerenosti i upućivanje na prikladne ili odgovarajuće zaštitne mjere i načine pribavljanja njihove kopije ili mjesta na kojem su stavljene na raspolaganje.

 7. Pravo ispitanika na pristup

Možete zahtijevati pristup vašim Osobnim podacima i informacije o tome koji se vaši Osobni podaci obrađuju te pristup informacijama o:

 1. svrsi obrade,

 2. kategorijama Osobnih podataka koje se obrađuju;

 3. primateljima ili kategorijama primatelja kojima su Osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, osobito primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

 4. predviđenom razdoblju u kojem će Osobni podaci biti pohranjeni ili, ako to nije moguće, kriterijima korištenima za utvrđivanje tog razdoblja;

 5. postojanju prava da se od Voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje Osobnih podataka ili ograničavanje obrade Osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu;

 6. pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;

 7. ako se Osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru; i

 8. postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

Voditelj obrade osigurava kopiju Osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve dodatne kopije koje zatraži ispitanik Voditelj obrade može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Službenik za zaštitu podataka ili druga ovlaštena osoba može odlučiti da ispitanik snosi dio troškova ili o odbijanju zahtjeva. Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem te osim ako ispitanik zatraži drukčije, informacije se pružaju u uobičajenom elektroničkom obliku.

Pravo na ispravak

Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose.

Ispitanik ima pravo i dopune nepotpunih Osobnih podataka, uključujući i dostavom dodatne izjave. U korištenju tog prava, treba uzeti u obzir svrhe obrade i Službenik za obradu podataka će odlučiti je li to primjereno ili ne.

Pravo na brisanje

Ispitanik ima pravo od Voditelja obrade ishoditi brisanje Osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te Voditelj obrade ima obvezu obrisati Osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 1. osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

 2. ispitanik uloži prigovor na obradu, a ne postoje jači legitimni razlozi za obradu;

 3. ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;

 4. Osobni podaci nezakonito su obrađeni;

 5. Osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe Voditelj obrade.

Pravo na brisanje neće se primjenjivati u opsegu u kojem je obrada nužna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na ograničenje obrade

Ispitanik ima pravo od Voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 1. ispitanik osporava točnost Osobnih podataka, na razdoblje kojim se Voditelju obrade omogućuje provjera točnosti Osobnih podataka;

 2. obrada je nezakonita i ispitanik se protivi brisanju Osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;

 3. Voditelj obrade više ne treba Osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;

 4. ispitanik je uložio prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi Voditelja obrade razloge ispitanika.

Pravo na prigovor

Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, uključujući izradu profila.

Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako Voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Neovisno o drugim administrativnim i pravnim sredstvima, imate pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) vezano uz navodnu povredu, smatrate li da obrada Osobnih podataka krši vaša prava.

Pravo na prenosivost podataka

Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom Voditelju obrade bez ometanja od strane Voditelja obrade kojem su osobni podaci pruženi.

KAKO NAS MOŽETE KONTAKTIRATI?

Imate li pitanja vezano uz obradu vaših Osobnih podataka, možete kontaktirati direktno našeg Službenika za obradu podataka korištenjem podataka iz članka 7. ili nam možete pisati, poslati e-poštu ili nas nazvati telefonom. Podaci su sljedeći:

Adresa: Syndre d.o.o., Hektorovićeva ulica 2, Zagreb

E-pošta: dposavec@aps-holding.com

Telefon: +38516504600

OPĆE INFORMACIJE

Voditelj obrade može izmijeniti, dopuniti, opozvati ili zamijeniti ovu obavijest u bilo kojem trenutku, prema potrebi, a ažurirana obavijest mora biti objavljena najmanje 30 dana prije stupanja na snagu.

Popis povezanih osoba i partnera/izvođača Voditelja obrade:

Popis trećih strana koje su izvršitelji obrade moguće je dostaviti na zahtjev.